Euro Bistro

Saving the world, one room at a time

แนวคิดทฤษฎีที่มีผลต่อการซื้อสินค้าผ่านทางแอพพลิเคชั่นออนไลน์ของผู้บริโภค

ในปัจจุบันโลกของธุรกิจการค้าออนไลน์เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เนื่องมาจากเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า ซึ่งปัจจัยที่สำคัญมาจากการที่ธุรกิจต่างๆ อย่าง E-Commerce ถือเป็นช่องทางการขายหลักในการเข้าถึงผู้บริโภค อีกทั้งยังมีการเข้ามาของผู้ให้บริการจากต่างประเทศ จึงทำให้เกิดการแข่งขันด้านการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้ได้มากที่สุด

แนวคิดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (ECommerce)

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Commerce) หรืออีคอมเมิร์ซ (ECommerce) หมายถึง การทำธุรกรรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในทุกช่องทางที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ อินเทอร์เน็ตและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สามารถกระทำผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ การโอนเงินอิเล็กทรอนิกส์ การจัดการห่วงโซ่อุปทาน การโฆษณาในอินเทอร์เน็ต แม้กระทั่งซื้อขายออนไลน์ โดยเริ่มขึ้นเมื่อประมาณต้นทศวรรษที่ 1970 จากการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างหน่วยงายและในช่วงเริ่มต้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทใหญ่ๆ เท่านั้น บริษัทเล็กๆ มีจำนวนไม่มากนัก ต่อมาเมื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Interchange-EDI) ได้แพร่หลายขึ้น จึงทำให้หน่วยงานรวมถึงบุคคลต่างๆ ได้ใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น ในปัจจุบันพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้ครอบคลุมธุรกรรมหลายประเภท เช่น การโฆษณา การซื้อขายสินค้า การซื้อหุ้น การทำงาน การประมูล และการให้บริการลูกค้า พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ มี 4 ประเภทหลัก คือ

 • ธุรกิจกับธุรกิจ (Business to Business หรือ B to B)
 • ธุรกิจและลูกค้า (Business to Consumers หรือ B to C))
 • ธุรกิจกับรัฐบาล (Business to Government หรือ B to G)
 • ลูกค้ากับลูกค้า (Consumers to Consumers หรือ C to C)

การสนับสนุนการบริการอื่นๆ ให้ลูกค้า มีเครื่องมือหลายประเภทที่ให้บริการลูกค้าออนไลน์ได้ เช่น

 • เว็บเพจส่วนตัว (Personalized web Page)
 • ห้องสนทนา (Chat rooms)
 • อีเมล์ (E-mail)
 • FAQs (Frequent Answers and Questions)
 • ความสามารถในการติดตามงาน (Tracking Capabilities)
 • ศูนย์โทรศัพท์โดยใช้เว็บ (Web-based call centers)

การรักษาความปลอดภัยให้ลูกค้า ได้แก่

 • ความสามารถในการระบุตัวตนได้ (Authentication)
 • ความเป็นหนึ่งเดียวของข้อมูล (Integrity)
 • สิทธิส่วนบุคคล (Privacy)
 • ความปลอดภัย (Safety)

ทั้งนี้ ข้อมูลที่เรากล่าวมาข้างต้น ส่วนใหญ่จะนำไปปรับใช้กับโรงงานเฟอร์นิเจอร์บิ้วอิน เพราะโรงงานเฟอร์นิเจอร์บิ้วอินนับเป็นเครือข่ายที่ใหญ่มากๆ ทำให้ต้องแบ่งการจัดการที่แยกย่อยและละเอียด ที่สำคัญ โรงงานเฟอร์นิเจอร์บิ้วอินจำเป็นจะต้องใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ครอบคลุมธุรกรรมหลายประเภท เช่น การโฆษณา การซื้อขายสินค้า การซื้อหุ้น การทำงาน การประมูล และการให้บริการลูกค้าอีกด้วย